รายการข้อมูล


เกี่ยวกับ สยศ.พบ.

สำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก (สยศ.พบ.)

Office of Strategies, RTA Medical Department

ความเป็นมา

สยศ.พบ. จัดตั้งขึ้น ตามคำสั่งกรมแพทย์ทหารบก (เฉพาะ) ที่ 021/61 วันที่ 5 ม.ค. 61 เรื่อง กำหนดหน้าที่และอัตรากำลังพล พบ. อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข 3600 เพื่อใช้พลาง โดยกำหนดให้ สยศ.พบ. มีหน้าที่และดำเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ พบ. ตลอดจนคณะกรรมการ และคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ พบ. การประสานงาน ติดต่อสื่อสาร และควบคุมให้การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ พบ. ของหน่วยสายแพทย์ ทบ. เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กำหนด กำกับดูแลการจัดการสารสนเทศทั้งปวง ที่เกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์ พบ. รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ พบ. และการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบ

โครงสร้าง

สยศ.พบ. มีโครงสร้างประกอบด้วย

    1. ส่วนบังคับบัญชา มีหน้าที่

     • ควบคุม บังคับบัญชา กำกับดูแล ภายในหน่วย

     • ดำเนินการด้านธุรการและกำลังพล การส่งกำลังและซ่อมบำรุง และการงบประมาณ ของหน่วย

     • สนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ของส่วนประสานงาน

    2. ส่วนประสานงาน มีหน้าที่

     • ดำเนินการและสนับสนุน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ พบ.

     • ดำเนินการและสนับสนุน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกับพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ พบ.

กำลังพล

ปัจจุบัน สยศ.พบ. มีกำลังพลปฏิบัติงาน ดังนี้

    1. พ.อ.ฤทธิกร การะเวก           หน.สยศ.พบ.

    2. น.ส.ชิดชนก มีรอด             ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนประสานงาน

    3. น.ส.จันทร์จิรา วงศ์ประเทศ      ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนบังคับบัญชา

พันธกิจ

Our Mission from A to F

A : Administration (งานธุรการ)

B : Blueprint (งานแผน)

C : Communication (งานสื่อสารองค์กร)

D : Data (งานจัดการสารสนเทศ)

E : Event (งานจัดกิจกรรม)

F : Facilitator (ทีมนำ)