รายการข้อมูล


ติดต่อ สยศ.พบ.

สำนักงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก

ที่อยู่ : เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

โทรศัพท์ : 095 576 5302, 94482 (ทบ.)

อีเมล์ : amedstgy@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.amedstgy.com

เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/amedstgy