ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก

พ.ศ. 2566 - 2570
เป็นองค์กรแพทย์ทหารชั้นนำระดับภูมิภาค ที่เป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพและประชาชน

 • #22 ก.ย. 2566 15:11 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง : รายงานผล ระดับความสำเร็จการขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการพยาธิ หน่วยสายแพทย์ ทบ.
 • #22 ก.ย. 2566 11:21 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร : รายงานผล ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่ได้รับการอบรมตามเกณฑ์
 • #22 ก.ย. 2566 10:48 รพ.ค่ายสุรสีห์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.(OPD)
 • #22 ก.ย. 2566 10:02 รพ.ค่ายจักรพงษ์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ รพ.ทบ.
 • #22 ก.ย. 2566 09:59 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ระดับความสำเร็จการรายงานข้อมูลกำลังพลในระบบ AMED HR
 • #22 ก.ย. 2566 09:58 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ร้อยละของจำนวนนวัตกรรมของหน่วยสายแพทย์ ทบ. ที่อยู่ในระบบ V-Share
 • #22 ก.ย. 2566 09:54 รพ.ค่ายกาวิละ : รายงานผล ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI
 • #22 ก.ย. 2566 09:53 รพ.ค่ายกาวิละ : รายงานผล ร้อยละของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ได้รับการทำ EKG ภายใน 10 นาที
 • #22 ก.ย. 2566 09:26 รพ.ค่ายกาวิละ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการเตรียมความพร้อมชุดส่งกลับทางอากาศฯ
 • #22 ก.ย. 2566 09:20 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รายงานผล ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI
 • #22 ก.ย. 2566 09:19 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รายงานผล ร้อยละของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ได้รับการทำ EKG ภายใน 10 นาที
 • #21 ก.ย. 2566 16:48 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ร้อยละของหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบที่ รพ.ทบ. สามารถจัดภารกิจฝึกอบรมการช่วยชีวิต
 • #21 ก.ย. 2566 16:45 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.(OPD)
 • #21 ก.ย. 2566 16:42 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ รพ.ทบ.
 • #21 ก.ย. 2566 16:36 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.(IPD)
 • #21 ก.ย. 2566 15:59 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ รพ.ทบ.
 • #21 ก.ย. 2566 15:15 รพ.ค่ายจักรพงษ์ : รายงานผล ร้อยละของกำลังพลที่มีความเสี่ยงจากการคัดกรองสุขภาวะทางจิตใจได้รับการติดตามประเมินซ้ำ
 • #21 ก.ย. 2566 15:01 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ระดับความสำเร็จการจัดการข้อร้องเรียน
 • #21 ก.ย. 2566 14:43 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่ได้รับการอบรมตามเกณฑ์
 • #21 ก.ย. 2566 14:35 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI
 • #21 ก.ย. 2566 14:34 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ร้อยละของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ได้รับการทำ EKG ภายใน 10 นาที
 • #21 ก.ย. 2566 14:08 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ระดับความสำเร็จการขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการพยาธิ หน่วยสายแพทย์ ทบ.
 • #21 ก.ย. 2566 11:37 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ. ที่ผลการตรวจสุขภาพประจำปีมีความผิดปกติได้เข้าสู่กระบวนการรักษา
 • #21 ก.ย. 2566 11:31 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ.และคู่สมรสเพศหญิงที่ได้รับการอบรมและสามารถตรวจเต้านมตนเองได้อย่างถูกต้อง
 • #21 ก.ย. 2566 11:29 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ร้อยละของบุตรกำลังพล แรกเกิด-3ปี ณ ศูนย์เด็กเล็ก ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ รพ.ทบ.ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
 • #21 ก.ย. 2566 11:26 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ.และคู่สมรสเพศหญิงที่ตั้งครรภ์ ได้รับการประเมินความเสี่ยงหรือพบแพทย์
 • #21 ก.ย. 2566 11:23 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ร้อยละของกำลังพลที่มีความเสี่ยงจากการคัดกรองสุขภาวะทางจิตใจได้รับการติดตามประเมินซ้ำ
 • #21 ก.ย. 2566 10:50 รพ.ค่ายจักรพงษ์ : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ.และคู่สมรสเพศหญิงที่ได้รับการอบรมและสามารถตรวจเต้านมตนเองได้อย่างถูกต้อง
 • #21 ก.ย. 2566 10:50 รพ.ค่ายจักรพงษ์ : รายงานผล ร้อยละของบุตรกำลังพล แรกเกิด-3ปี ณ ศูนย์เด็กเล็ก ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ รพ.ทบ.ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
 • #21 ก.ย. 2566 10:49 รพ.ค่ายจักรพงษ์ : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ.และคู่สมรสเพศหญิงที่ตั้งครรภ์ ได้รับการประเมินความเสี่ยงหรือพบแพทย์
 • #21 ก.ย. 2566 10:04 รพ.ค่ายจักรพงษ์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการเตรียมความพร้อมชุดส่งกลับทางอากาศฯ
 • #21 ก.ย. 2566 09:26 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ.และคู่สมรสเพศหญิงที่ตั้งครรภ์ ได้รับการประเมินความเสี่ยงหรือพบแพทย์
 • #21 ก.ย. 2566 09:03 รพ.ค่ายจักรพงษ์ : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ. ที่ผลการตรวจสุขภาพประจำปีมีความผิดปกติได้เข้าสู่กระบวนการรักษา
 • #21 ก.ย. 2566 08:59 รพ.ค่ายจักรพงษ์ : รายงานผล ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่ได้รับการอบรมตามเกณฑ์
 • #21 ก.ย. 2566 08:59 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการรายงานข้อมูลกำลังพลในระบบ AMED HR
 • #21 ก.ย. 2566 07:50 กวก.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการพัฒนาเครื่องมือและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
 • #20 ก.ย. 2566 14:07 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ. ที่ผลการตรวจสุขภาพประจำปีมีความผิดปกติได้เข้าสู่กระบวนการรักษา
 • #20 ก.ย. 2566 14:02 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการจัดการข้อร้องเรียน
 • #20 ก.ย. 2566 14:01 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ รพ.ทบ.
 • #20 ก.ย. 2566 13:16 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ.และคู่สมรสเพศหญิงที่ได้รับการอบรมและสามารถตรวจเต้านมตนเองได้อย่างถูกต้อง
 • #20 ก.ย. 2566 13:00 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร : รายงานผล ร้อยละของบุตรกำลังพล แรกเกิด-3ปี ณ ศูนย์เด็กเล็ก ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ รพ.ทบ.ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
 • #20 ก.ย. 2566 12:55 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร : รายงานผล ร้อยละของกำลังพลที่มีความเสี่ยงจากการคัดกรองสุขภาวะทางจิตใจได้รับการติดตามประเมินซ้ำ
 • #20 ก.ย. 2566 12:34 รพ.ค่ายสุรสีห์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการจัดการข้อร้องเรียน
 • #20 ก.ย. 2566 11:18 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ. ที่ผลการตรวจสุขภาพประจำปีมีความผิดปกติได้เข้าสู่กระบวนการรักษา
 • #20 ก.ย. 2566 10:30 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ.และคู่สมรสเพศหญิงที่ได้รับการอบรมและสามารถตรวจเต้านมตนเองได้อย่างถูกต้อง
 • #20 ก.ย. 2566 10:25 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ.และคู่สมรสเพศหญิงที่ตั้งครรภ์ ได้รับการประเมินความเสี่ยงหรือพบแพทย์
 • #20 ก.ย. 2566 10:22 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ. ที่ผลการตรวจสุขภาพประจำปีมีความผิดปกติได้เข้าสู่กระบวนการรักษา
 • #20 ก.ย. 2566 10:10 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รายงานผล ร้อยละของบุตรกำลังพล แรกเกิด-3ปี ณ ศูนย์เด็กเล็ก ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ รพ.ทบ.ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
 • #20 ก.ย. 2566 09:06 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก : รายงานผล ร้อยละของบุตรกำลังพล แรกเกิด-3ปี ณ ศูนย์เด็กเล็ก ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ รพ.ทบ.ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
 • #20 ก.ย. 2566 09:02 รพ.ค่ายจักรพงษ์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการเตรียมความพร้อมชุด M-MERT ของหน่วย
 • #19 ก.ย. 2566 16:05 รพ.ค่ายจิรประวัติ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการรายงานข้อมูลกำลังพลในระบบ AMED HR
 • #19 ก.ย. 2566 16:03 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร : รายงานผล ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่ได้รับการอบรมตามเกณฑ์
 • #19 ก.ย. 2566 11:43 รพ.ค่ายจิรประวัติ : รายงานผล ร้อยละของบุตรกำลังพล แรกเกิด-3ปี ณ ศูนย์เด็กเล็ก ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ รพ.ทบ.ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
 • #19 ก.ย. 2566 11:40 รพ.ค่ายสุรสีห์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการรายงานข้อมูลกำลังพลในระบบ AMED HR
 • #19 ก.ย. 2566 11:39 รพ.ค่ายสุรนารี : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.(IPD)
 • #19 ก.ย. 2566 11:38 รพ.ค่ายสุรนารี : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.(OPD)
 • #19 ก.ย. 2566 11:37 รพ.ค่ายจิรประวัติ : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ.และคู่สมรสเพศหญิงที่ตั้งครรภ์ ได้รับการประเมินความเสี่ยงหรือพบแพทย์
 • #19 ก.ย. 2566 11:36 รพ.ค่ายสุรนารี : รายงานผล ระดับความสำเร็จการจัดการข้อร้องเรียน
 • #19 ก.ย. 2566 11:33 รพ.ค่ายจิรประวัติ : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ.และคู่สมรสเพศหญิงที่ได้รับการอบรมและสามารถตรวจเต้านมตนเองได้อย่างถูกต้อง
 • #19 ก.ย. 2566 11:25 รพ.ค่ายสุรสีห์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ รพ.ทบ.
 • #19 ก.ย. 2566 10:56 รพ.ค่ายจิรประวัติ : รายงานผล ร้อยละของกำลังพลที่มีความเสี่ยงจากการคัดกรองสุขภาวะทางจิตใจได้รับการติดตามประเมินซ้ำ
 • #19 ก.ย. 2566 10:46 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการรายงานข้อมูลกำลังพลในระบบ AMED HR
 • #19 ก.ย. 2566 10:30 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ : รายงานผล ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI
 • #19 ก.ย. 2566 10:30 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ : รายงานผล ร้อยละของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ได้รับการทำ EKG ภายใน 10 นาที
 • #19 ก.ย. 2566 09:00 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร : รายงานผล ร้อยละของหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบที่ รพ.ทบ. สามารถจัดภารกิจฝึกอบรมการช่วยชีวิต
 • #19 ก.ย. 2566 08:58 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร : รายงานผล ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI
 • #19 ก.ย. 2566 08:57 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร : รายงานผล ร้อยละของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ได้รับการทำ EKG ภายใน 10 นาที
 • #19 ก.ย. 2566 08:37 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร : รายงานผล ร้อยละของกำลังพลกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ ที่เข้าสู่กระบวนการดูแลตามมาตรฐาน (รายหน่วย)
 • #19 ก.ย. 2566 08:36 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.(OPD)
 • #18 ก.ย. 2566 18:12 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.(OPD)
 • #18 ก.ย. 2566 15:31 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 : รายงานผล ร้อยละของกำลังพลที่เข้ารับการประเมินความรู้ด้านเสนารักษ์สนาม
 • #18 ก.ย. 2566 15:10 รพ.รร.จปร. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการรายงานข้อมูลกำลังพลในระบบ AMED HR
 • #18 ก.ย. 2566 15:08 รพ.รร.จปร. : รายงานผล ร้อยละของจำนวนนวัตกรรมของหน่วยสายแพทย์ ทบ. ที่อยู่ในระบบ V-Share
 • #18 ก.ย. 2566 15:00 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท : รายงานผล ระดับความสำเร็จการรายงานข้อมูลกำลังพลในระบบ AMED HR
 • #18 ก.ย. 2566 14:40 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร : รายงานผล ร้อยละของบุตรกำลังพล แรกเกิด-3ปี ณ ศูนย์เด็กเล็ก ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ รพ.ทบ.ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
 • #18 ก.ย. 2566 14:38 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร : รายงานผล ร้อยละของหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบที่ รพ.ทบ. สามารถจัดภารกิจฝึกอบรมการช่วยชีวิต
 • #18 ก.ย. 2566 14:22 รพ.ค่ายกาวิละ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ รพ.ทบ.
 • #18 ก.ย. 2566 13:51 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รายงานผล ระดับความสำเร็จการเตรียมความพร้อมชุดส่งกลับทางอากาศฯ
 • #18 ก.ย. 2566 12:19 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร : รายงานผล ระดับความสำเร็จการจัดการข้อร้องเรียน
 • #18 ก.ย. 2566 11:14 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.(IPD)
 • #18 ก.ย. 2566 10:41 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท : รายงานผล ร้อยละของหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบที่ รพ.ทบ. สามารถจัดภารกิจฝึกอบรมการช่วยชีวิต
 • #18 ก.ย. 2566 10:22 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.(OPD)
 • #18 ก.ย. 2566 09:55 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต : รายงานผล ระดับความสำเร็จการรายงานข้อมูลกำลังพลในระบบ AMED HR
 • #18 ก.ย. 2566 09:53 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต : รายงานผล ร้อยละของหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบที่ รพ.ทบ. สามารถจัดภารกิจฝึกอบรมการช่วยชีวิต
 • #18 ก.ย. 2566 09:38 รพ.ค่ายภาณุรังษี : รายงานผล ระดับความสำเร็จการขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการพยาธิ หน่วยสายแพทย์ ทบ.
 • #18 ก.ย. 2566 09:36 รพ.ค่ายจิรประวัติ : รายงานผล ร้อยละของจำนวนนวัตกรรมของหน่วยสายแพทย์ ทบ. ที่อยู่ในระบบ V-Share
 • #18 ก.ย. 2566 09:17 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต : รายงานผล ระดับความสำเร็จการจัดการข้อร้องเรียน
 • #18 ก.ย. 2566 09:04 รพ.ค่ายจิรประวัติ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการจัดการข้อร้องเรียน
 • #15 ก.ย. 2566 15:23 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ : รายงานผล ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่ได้รับการอบรมตามเกณฑ์
 • #15 ก.ย. 2566 14:12 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช : รายงานผล ร้อยละของหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบที่ รพ.ทบ. สามารถจัดภารกิจฝึกอบรมการช่วยชีวิต
 • #15 ก.ย. 2566 13:40 รพ.ค่ายกาวิละ : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ. ที่ผลการตรวจสุขภาพประจำปีมีความผิดปกติได้เข้าสู่กระบวนการรักษา
 • #15 ก.ย. 2566 11:04 พัน.สร.6 : รับรองความถูกต้อง รอบ 3 เดือน ปี 2566
 • #15 ก.ย. 2566 10:55 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รายงานผล ร้อยละของหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบที่ รพ.ทบ. สามารถจัดภารกิจฝึกอบรมการช่วยชีวิต
 • #15 ก.ย. 2566 10:50 รพ.ค่ายกาวิละ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.(OPD)
 • #15 ก.ย. 2566 10:45 พัน.สร.6 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการรายงานข้อมูลกำลังพลในระบบ AMED HR
 • #15 ก.ย. 2566 10:42 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รายงานผล ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่ได้รับการอบรมตามเกณฑ์
 • #15 ก.ย. 2566 10:31 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รายงานผล ระดับความสำเร็จการจัดการข้อร้องเรียน
 • #15 ก.ย. 2566 10:17 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ รพ.ทบ.
 • #15 ก.ย. 2566 10:16 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ รพ.ทบ.
 • #15 ก.ย. 2566 10:09 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ. ที่ผลการตรวจสุขภาพประจำปีมีความผิดปกติได้เข้าสู่กระบวนการรักษา