ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก

พ.ศ. 2566 - 2570
เป็นองค์กรแพทย์ทหารชั้นนำระดับภูมิภาค ที่เป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพและประชาชน

 • #23 ก.ค. 2567 12:01 รพ.ค่ายกาวิละ : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #23 ก.ค. 2567 12:00 รพ.ค่ายกาวิละ : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #23 ก.ค. 2567 10:53 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #23 ก.ค. 2567 10:52 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #18 ก.ค. 2567 15:34 พัน.สร.1 : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการฝึกอบรมการช่วยชีวิตของ พัน.สร.
 • #18 ก.ค. 2567 15:33 พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.9 : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการฝึกอบรมการช่วยชีวิตของ พัน.สร.
 • #18 ก.ค. 2567 11:38 พัน.สร.1 : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #18 ก.ค. 2567 11:37 พัน.สร.1 : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #18 ก.ค. 2567 11:30 พัน.สร.1 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพล พัน.สร.
 • #18 ก.ค. 2567 11:30 พัน.สร.1 : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ
 • #18 ก.ค. 2567 10:20 พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.9 : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ
 • #18 ก.ค. 2567 10:04 พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.9 : รายงานผล ร้อยละของจำนวนนวัตกรรมของหน่วยสายแพทย์ ทบ. ที่อยู่ในระบบ V-Share
 • #16 ก.ค. 2567 14:37 พัน.สร.กรม.สน.พล.ร.9 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพล พัน.สร.
 • #15 ก.ค. 2567 14:11 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #15 ก.ค. 2567 14:06 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #15 ก.ค. 2567 10:52 สพธ. : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #15 ก.ค. 2567 10:51 สพธ. : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #15 ก.ค. 2567 08:50 พัน.สร.5 : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ
 • #12 ก.ค. 2567 15:39 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #12 ก.ค. 2567 15:27 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #12 ก.ค. 2567 13:48 รพ.ค่ายวชิราวุธ : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #12 ก.ค. 2567 12:37 รพ.ค่ายจักรพงษ์ : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #12 ก.ค. 2567 12:36 รพ.ค่ายจักรพงษ์ : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #12 ก.ค. 2567 08:31 พัน.สร.5 : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #12 ก.ค. 2567 08:30 พัน.สร.5 : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #12 ก.ค. 2567 08:17 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #12 ก.ค. 2567 08:16 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #11 ก.ค. 2567 16:15 รพ.ค่ายนวมินทราชินี : รับรองความถูกต้อง รอบ 6 เดือน ปี 2567
 • #11 ก.ค. 2567 14:46 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #11 ก.ค. 2567 14:46 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #11 ก.ค. 2567 14:26 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #11 ก.ค. 2567 14:03 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #11 ก.ค. 2567 13:39 รพ.ค่ายวชิราวุธ : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #11 ก.ค. 2567 09:59 สวพท. : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #11 ก.ค. 2567 09:58 สวพท. : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #10 ก.ค. 2567 23:37 รพ.ค่ายภาณุรังษี : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #10 ก.ค. 2567 23:32 รพ.ค่ายภาณุรังษี : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #10 ก.ค. 2567 16:10 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #10 ก.ค. 2567 16:01 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #10 ก.ค. 2567 15:05 รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #10 ก.ค. 2567 15:04 รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #10 ก.ค. 2567 14:42 รพ.ค่ายธนะรัชต์ : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #10 ก.ค. 2567 14:32 รพ.ค่ายสุรนารี : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #10 ก.ค. 2567 14:31 รพ.ค่ายสุรนารี : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #10 ก.ค. 2567 13:55 รพ.ค่ายธนะรัชต์ : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #10 ก.ค. 2567 13:02 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #10 ก.ค. 2567 11:28 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี : รับรองความถูกต้อง รอบ 9 เดือน ปี 2567
 • #10 ก.ค. 2567 10:01 รพ.ค่ายอดิศร : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #10 ก.ค. 2567 10:00 รพ.ค่ายอดิศร : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #10 ก.ค. 2567 09:39 รพ.ค่ายจิรประวัติ : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #10 ก.ค. 2567 09:38 รพ.ค่ายจิรประวัติ : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #09 ก.ค. 2567 10:55 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #09 ก.ค. 2567 09:15 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #08 ก.ค. 2567 10:11 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #08 ก.ค. 2567 10:11 พัน.สร.5 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพล พัน.สร.
 • #08 ก.ค. 2567 09:33 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #08 ก.ค. 2567 09:29 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #05 ก.ค. 2567 15:23 รพ.ค่ายสุรสีห์ : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #05 ก.ค. 2567 15:02 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #05 ก.ค. 2567 14:41 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #05 ก.ค. 2567 13:58 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #05 ก.ค. 2567 11:07 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #05 ก.ค. 2567 11:05 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #04 ก.ค. 2567 15:54 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #04 ก.ค. 2567 15:52 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #04 ก.ค. 2567 15:45 รพ.ค่ายสุรสีห์ : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #04 ก.ค. 2567 11:56 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #03 ก.ค. 2567 16:37 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #03 ก.ค. 2567 16:33 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #03 ก.ค. 2567 15:22 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #03 ก.ค. 2567 15:21 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #03 ก.ค. 2567 10:11 กทพ.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ความเสี่ยงสำคัญของ พบ.
 • #02 ก.ค. 2567 12:52 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #02 ก.ค. 2567 12:51 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #02 ก.ค. 2567 09:30 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #02 ก.ค. 2567 09:26 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #01 ก.ค. 2567 14:06 รพ.อ.ป.ร. : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #01 ก.ค. 2567 14:03 รพ.อ.ป.ร. : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #28 มิ.ย. 2567 15:09 รพ.ค่ายวชิรปราการ : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #28 มิ.ย. 2567 15:08 รพ.ค่ายวชิรปราการ : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #28 มิ.ย. 2567 11:05 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #28 มิ.ย. 2567 11:02 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #27 มิ.ย. 2567 11:11 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #27 มิ.ย. 2567 11:11 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #27 มิ.ย. 2567 10:38 วพบ. : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #27 มิ.ย. 2567 10:34 วพบ. : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #27 มิ.ย. 2567 10:32 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #27 มิ.ย. 2567 10:32 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #24 มิ.ย. 2567 14:21 พัน.สร.4 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการรายงานข้อมูลกำลังพลในระบบ AMED HR
 • #21 มิ.ย. 2567 10:48 รพ.รร.จปร. : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #21 มิ.ย. 2567 10:45 รพ.รร.จปร. : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #20 มิ.ย. 2567 14:40 กทพ.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการเสริมสร้างเครือข่ายวิชาชีพกำลังพลเหล่าแพทย์ โดยหน่วยรับผิดชอบตามวิชาชีพ ปี66
 • #18 มิ.ย. 2567 09:31 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #18 มิ.ย. 2567 09:06 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #17 มิ.ย. 2567 09:36 รพ.ค่ายนวมินทราชินี : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #12 มิ.ย. 2567 12:20 สวค.พบ. : รายงานผล ร้อยละของผู้แทน รพ.ทบ. เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ณ รร.สร.พบ. มีผลการประเมินความรู้ระดับมากขึ้นไป
 • #12 มิ.ย. 2567 12:16 สวค.พบ. : รายงานผล ร้อยละของ รพ.ทบ. ที่ส่งผู้แทนเข้ารับการอบรมใน โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลและครอบครัวเชิงรุกฯ
 • #12 มิ.ย. 2567 10:23 สวค.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการดูแลสุขภาพกำลังพลและครอบครัวเชิงรุกด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)