ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก

พ.ศ. 2566 - 2570
เป็นองค์กรแพทย์ทหารชั้นนำระดับภูมิภาค ที่เป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพและประชาชน

 • #21 มิ.ย. 2567 10:48 รพ.รร.จปร. : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #21 มิ.ย. 2567 10:45 รพ.รร.จปร. : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #20 มิ.ย. 2567 14:40 กทพ.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการเสริมสร้างเครือข่ายวิชาชีพกำลังพลเหล่าแพทย์ โดยหน่วยรับผิดชอบตามวิชาชีพ ปี66
 • #18 มิ.ย. 2567 09:31 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #18 มิ.ย. 2567 09:06 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #17 มิ.ย. 2567 09:36 รพ.ค่ายนวมินทราชินี : รายงานผล ร้อยละของ สป. ที่ไม่สามารถรายงานขอขึ้นบัญชีคุม และได้ดำเนินการตามแนวทางของ ทบ.
 • #12 มิ.ย. 2567 12:20 สวค.พบ. : รายงานผล ร้อยละของผู้แทน รพ.ทบ. เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ณ รร.สร.พบ. มีผลการประเมินความรู้ระดับมากขึ้นไป
 • #12 มิ.ย. 2567 12:16 สวค.พบ. : รายงานผล ร้อยละของ รพ.ทบ. ที่ส่งผู้แทนเข้ารับการอบรมใน โครงการดูแลสุขภาพกำลังพลและครอบครัวเชิงรุกฯ
 • #12 มิ.ย. 2567 10:23 สวค.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการดูแลสุขภาพกำลังพลและครอบครัวเชิงรุกด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 • #12 มิ.ย. 2567 09:23 รพ.ค่ายนวมินทราชินี : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จในการจำหน่าย สป.สาย พ. ที่ไม่สามารถหาที่มาได้
 • #10 มิ.ย. 2567 14:45 พัน.สร.4 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการจัดการความรู้ พัน.สร.
 • #10 มิ.ย. 2567 14:40 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ : รายงานผล ร้อยละของ อสส./อสม./อาสาสมัครชุมชนทหาร ที่ได้รับการปฐมนิเทศ ก่อนการปฏิบัติงาน
 • #10 มิ.ย. 2567 14:40 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ : รายงานผล ร้อยละของจำนวน อสส./อสม./อาสาสมัครชุมชนทหาร ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • #07 มิ.ย. 2567 09:07 พัน.สร.4 : รายงานผล ร้อยละของจำนวนนวัตกรรมของหน่วยสายแพทย์ ทบ. ที่อยู่ในระบบ V-Share
 • #07 มิ.ย. 2567 09:04 พัน.สร.4 : รายงานผล ร้อยละความสำเร็จการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ
 • #07 มิ.ย. 2567 09:00 พัน.สร.4 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพล พัน.สร.
 • #31 พ.ค. 2567 15:21 กคพ.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ความเสี่ยงสำคัญของ พบ.
 • #31 พ.ค. 2567 15:02 รร.สร.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ความเสี่ยงสำคัญของ พบ.
 • #30 พ.ค. 2567 15:05 สวพท. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการปรับปรุงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการตามนโยบายช่วยเหลือประชน
 • #30 พ.ค. 2567 10:20 รพ.รร.6 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการเสริมสร้างเครือข่ายวิชาชีพกำลังพลเหล่าแพทย์ โดยหน่วยรับผิดชอบตามวิชาชีพ ปี66
 • #30 พ.ค. 2567 09:20 รพ.รร.6 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #29 พ.ค. 2567 14:59 รพ.รร.6 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน HAIT
 • #28 พ.ค. 2567 13:23 กวก.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (DSC) ของ รพ.ทบ. ระดับกองทัพภาค
 • #27 พ.ค. 2567 15:59 กวก.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #27 พ.ค. 2567 15:56 กวก.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #27 พ.ค. 2567 15:48 กวก.พบ. : รายงานผล ร้อยละความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดของผู้ป่วยใน (ภาพรวม)
 • #27 พ.ค. 2567 15:44 กวก.พบ. : รายงานผล ร้อยละความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดของผู้ป่วยนอก (ภาพรวม)
 • #27 พ.ค. 2567 08:27 กวก.พบ. : ตรวจสอบ รอบ 6 เดือน ร้อยละของกำลังพล ทบ. ที่ผลการตรวจสุขภาพประจำปีมีความผิดปกติได้เข้าสู่กระบวนการรักษา
 • #23 พ.ค. 2567 10:03 กวก.พบ. : ตรวจสอบ รอบ 6 เดือน ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #21 พ.ค. 2567 15:26 กวก.พบ. : ตรวจสอบ รอบ 6 เดือน ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #14 พ.ค. 2567 08:53 กกบ.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ความเสี่ยงสำคัญของ พบ.
 • #14 พ.ค. 2567 08:51 กกบ.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการเสริมสร้างเครือข่ายวิชาชีพกำลังพลเหล่าแพทย์ โดยหน่วยรับผิดชอบตามวิชาชีพ ปี66
 • #09 พ.ค. 2567 17:05 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #30 เม.ย. 2567 14:40 พัน.สร.5 : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการฝึกอบรมการช่วยชีวิตของ พัน.สร.
 • #30 เม.ย. 2567 09:09 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #29 เม.ย. 2567 16:20 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #29 เม.ย. 2567 13:28 กสวป.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จในการบริการสุขาภิบาลสนาม
 • #29 เม.ย. 2567 12:26 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #26 เม.ย. 2567 10:54 ผจห.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ความเสี่ยงสำคัญของ พบ.
 • #24 เม.ย. 2567 13:19 รพ.ค่ายธนะรัชต์ : รับรองความถูกต้อง รอบ 6 เดือน ปี 2567
 • #24 เม.ย. 2567 11:14 สพธ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการปรับปรุงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการตามนโยบายช่วยเหลือประชน
 • #22 เม.ย. 2567 13:55 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #22 เม.ย. 2567 13:51 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #20 เม.ย. 2567 09:32 กสวป.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ความเสี่ยงสำคัญของ พบ.
 • #19 เม.ย. 2567 13:10 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #18 เม.ย. 2567 14:15 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #18 เม.ย. 2567 11:06 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #18 เม.ย. 2567 10:07 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #18 เม.ย. 2567 10:05 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #17 เม.ย. 2567 10:35 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #12 เม.ย. 2567 16:43 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 22:27 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 22:20 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 21:59 รพ.ค่ายศรีสองรัก : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 11:34 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 11:20 รพ.ค่ายนวมินทราชินี : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 10:10 รพ.ค่ายสุรนารี : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 10:10 รพ.ค่ายสุรนารี : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 09:00 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 08:55 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #11 เม.ย. 2567 00:13 รพ.ค่ายจิรประวัติ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน HAIT
 • #11 เม.ย. 2567 00:06 รพ.ค่ายจิรประวัติ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 16:36 รพ.ค่ายสุรนารี : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 16:31 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 16:02 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 15:50 รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก : รับรองความถูกต้อง รอบ 6 เดือน ปี 2567
 • #10 เม.ย. 2567 15:48 รพ.ค่ายสุรนารี : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน HAIT
 • #10 เม.ย. 2567 15:18 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 15:04 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 15:01 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 14:43 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน HAIT
 • #10 เม.ย. 2567 11:25 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 10:57 รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 10:13 รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #10 เม.ย. 2567 09:07 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 16:36 รพ.ค่ายวชิราวุธ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน HAIT
 • #09 เม.ย. 2567 16:34 รพ.ค่ายวชิราวุธ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 16:33 รพ.ค่ายวชิราวุธ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 13:47 รพ.ค่ายนวมินทราชินี : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 12:56 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 11:07 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 09:53 รพ.ค่ายวชิราวุธ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 09:24 รพ.ค่ายสุรสีห์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 09:20 รพ.ค่ายสุรสีห์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน HAIT
 • #09 เม.ย. 2567 08:49 รพ.ค่ายสุรสีห์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #09 เม.ย. 2567 08:47 รพ.ค่ายสุรสีห์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 15:01 รพ.รร.จปร. : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 14:59 รพ.รร.จปร. : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 14:11 รพ.ค่ายอดิศร : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 11:43 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 11:04 รพ.ค่ายธนะรัชต์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 10:43 รพ.ค่ายธนะรัชต์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 10:39 รพ.ค่ายธนะรัชต์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 10:04 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.
 • #05 เม.ย. 2567 09:34 รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดูแลสุขภาพกลุ่มคู่สมรสเพศหญิง หญิงตั้งครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน
 • #04 เม.ย. 2567 12:22 รพ.รร.จปร. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.
 • #04 เม.ย. 2567 11:49 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา : รายงานผล ระดับความสำเร็จการให้บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์ รพ.ทบ.