ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก

พ.ศ. 2566 - 2570
เป็นองค์กรแพทย์ทหารชั้นนำระดับภูมิภาค ที่เป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพและประชาชน

 • #14 ก.พ. 2567 13:56 กวก.พบ. : ตรวจสอบ รอบ 12 เดือน ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.(IPD)
 • #14 ก.พ. 2567 13:47 กวก.พบ. : ตรวจสอบ รอบ 12 เดือน ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI น้อยกว่าร้อยละ 9
 • #14 ก.พ. 2567 09:28 กวก.พบ. : ตรวจสอบ รอบ 12 เดือน ร้อยละของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ได้รับการทำ EKG ภายใน 10 นาที
 • #13 ก.พ. 2567 15:19 กวก.พบ. : ตรวจสอบ รอบ 12 เดือน ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • #13 ก.พ. 2567 14:24 กวก.พบ. : ตรวจสอบ รอบ 12 เดือน ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ของ รพ.ทบ. ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที
 • #13 ก.พ. 2567 10:51 กวก.พบ. : ตรวจสอบ รอบ 12 เดือน ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.(OPD)
 • #14 พ.ย. 2566 16:38 สยศ.พบ. : ตรวจสอบ รอบ 12 เดือน ระดับความสำเร็จการจัดการความรู้ พัน.สร.
 • #14 พ.ย. 2566 15:53 สยศ.พบ. : ตรวจสอบ รอบ 12 เดือน ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ รพ.ทบ.
 • #13 พ.ย. 2566 10:03 รร.สร.พบ. : รายงานผล ร้อยละของตำรา คู่มือ หลักนิยม ที่ปรับปรุงได้เสร็จสิ้น
 • #06 พ.ย. 2566 08:47 รพ.รร.6 : รายงานผล ร้อยละของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการตรวจร่างกายประจำปี (รายหน่วย)
 • #05 พ.ย. 2566 23:05 รร.สร.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาล ส.พยาบาล พัน สร.
 • #05 พ.ย. 2566 11:24 รร.สร.พบ. : รายงานผล ร้อยละของกำลังพลที่เข้ารับการประเมินความรู้ด้านเสนารักษ์สนาม
 • #30 ต.ค. 2566 13:44 กคพ.พบ. : รายงานผล ระยะเวลารอคอยใบเบิกจากหน่วย
 • #30 ต.ค. 2566 11:46 กคพ.พบ. : รายงานผล ความครบถ้วนของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในใบเบิก สป. สาย พ. ของ พบ.ที่เสร็จสิ้นกระบวนการ
 • #25 ต.ค. 2566 14:12 พัน.สร.23 บชร.3 : รับรองความถูกต้อง รอบ 12 เดือน ปี 2566
 • #25 ต.ค. 2566 09:37 กกร.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จการจัดการข้อร้องเรียน
 • #24 ต.ค. 2566 09:43 พัน.สร.23 บชร.3 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการรายงานข้อมูลกำลังพลในระบบ AMED HR
 • #24 ต.ค. 2566 09:41 พัน.สร.23 บชร.3 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการจัดการความรู้ พัน.สร.
 • #24 ต.ค. 2566 09:27 พัน.สร.23 บชร.3 : รายงานผล ร้อยละของกำลังพลที่เข้ารับการประเมินความรู้ด้านเสนารักษ์สนาม
 • #24 ต.ค. 2566 09:25 พัน.สร.23 บชร.3 : รายงานผล
 • #24 ต.ค. 2566 09:24 พัน.สร.23 บชร.3 : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ.และคู่สมรสเพศหญิงที่ได้รับการอบรมและสามารถตรวจเต้านมตนเองได้อย่างถูกต้อง
 • #24 ต.ค. 2566 09:18 พัน.สร.23 บชร.3 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาล ส.พยาบาล พัน สร.
 • #24 ต.ค. 2566 09:13 กกร.พบ. : รายงานผล ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ดำเนินการได้ตามเกณฑ์
 • #24 ต.ค. 2566 09:11 พัน.สร.23 บชร.3 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการเตรียมความพร้อมชุด M-MERT ของหน่วย
 • #21 ต.ค. 2566 12:51 รพ.รร.6 : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ รพ.ทบ.
 • #21 ต.ค. 2566 12:46 รพ.รร.6 : รายงานผล ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ของ รพ.ทบ. ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที
 • #21 ต.ค. 2566 11:51 รพ.รร.6 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการขอรับการรับรองคุณภาพ AHA รพ.รร.6
 • #21 ต.ค. 2566 11:19 รพ.รร.6 : รายงานผล ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • #21 ต.ค. 2566 10:23 รพ.รร.6 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการจัดการข้อร้องเรียน
 • #21 ต.ค. 2566 09:27 รพ.รร.6 : รายงานผล ร้อยละของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ได้รับการทำ EKG ภายใน 10 นาที
 • #21 ต.ค. 2566 09:24 รพ.รร.6 : รายงานผล ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI น้อยกว่าร้อยละ 9
 • #20 ต.ค. 2566 16:46 รพ.รร.6 : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.(IPD)
 • #20 ต.ค. 2566 16:42 รพ.รร.6 : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.(OPD)
 • #20 ต.ค. 2566 16:28 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา : รับรองความถูกต้อง รอบ 12 เดือน ปี 2566
 • #20 ต.ค. 2566 16:00 รพ.รร.6 : รายงานผล ระดับความสำเร็จการดำเนินการโครงการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ AHA รพ.รร.6 ปี66
 • #20 ต.ค. 2566 15:53 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.(IPD)
 • #20 ต.ค. 2566 15:34 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รับรองความถูกต้อง รอบ 12 เดือน ปี 2566
 • #20 ต.ค. 2566 15:13 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จการรายงานข้อมูลกำลังพลในระบบ AMED HR
 • #20 ต.ค. 2566 14:56 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก : รายงานผล ร้อยละของกำลังพลที่มีความเสี่ยงจากการคัดกรองสุขภาวะทางจิตใจได้รับการติดตามประเมินซ้ำ
 • #20 ต.ค. 2566 14:38 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช : รายงานผล ร้อยละของกำลังพลที่มีความเสี่ยงจากการคัดกรองสุขภาวะทางจิตใจได้รับการติดตามประเมินซ้ำ
 • #19 ต.ค. 2566 15:41 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยนอกของ รพ.ทบ.(OPD)
 • #18 ต.ค. 2566 14:48 กบร.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ นขต.บก.พบ.
 • #17 ต.ค. 2566 14:57 รพ.ค่ายสุรนารี : รับรองความถูกต้อง รอบ 12 เดือน ปี 2566
 • #17 ต.ค. 2566 10:53 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการประเมินความพึงพอใจงานบริการผู้ป่วยในของ รพ.ทบ.(IPD)
 • #17 ต.ค. 2566 10:52 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ : รายงานผล ร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI น้อยกว่าร้อยละ 9
 • #17 ต.ค. 2566 10:51 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ : รายงานผล ร้อยละของหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบที่ รพ.ทบ. สามารถจัดภารกิจฝึกอบรมการช่วยชีวิต
 • #16 ต.ค. 2566 11:07 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ.และคู่สมรสเพศหญิงที่ตั้งครรภ์ ได้รับการประเมินความเสี่ยงหรือพบแพทย์
 • #16 ต.ค. 2566 10:46 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ : รายงานผล ร้อยละของบุตรกำลังพล แรกเกิด-3ปี ณ ศูนย์เด็กเล็ก ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ รพ.ทบ.ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
 • #16 ต.ค. 2566 10:42 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์ : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ.และคู่สมรสเพศหญิงที่ได้รับการอบรมและสามารถตรวจเต้านมตนเองได้อย่างถูกต้อง
 • #12 ต.ค. 2566 15:35 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 : รับรองความถูกต้อง รอบ 12 เดือน ปี 2566
 • #12 ต.ค. 2566 14:56 กสวป.พบ. : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการจัดอบรมหลักสูตรทางระบาดวิทยาของ รพ.ทภ.
 • #12 ต.ค. 2566 14:54 กสวป.พบ. : รายงานผล ร้อยละของกำลังพลเป้าหมายที่ผ่านการอบรมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
 • #12 ต.ค. 2566 14:38 กสวป.พบ. : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ. กลุ่มเสี่ยง ที่เข้าสู่กระบวนการดูแลตามมาตรฐาน (ภาพรวม)
 • #12 ต.ค. 2566 10:29 พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15 : รายงานผล ร้อยละของกำลังพล ทบ.และคู่สมรสเพศหญิงที่ได้รับการอบรมและสามารถตรวจเต้านมตนเองได้อย่างถูกต้อง
 • #12 ต.ค. 2566 09:46 รพ.ค่ายอดิศร : รับรองความถูกต้อง รอบ 0 เดือน ปี 543
 • #12 ต.ค. 2566 08:52 รพ.ค่ายอดิศร : รายงานผล ร้อยละของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ได้รับการทำ EKG ภายใน 10 นาที
 • #11 ต.ค. 2566 15:56 รพ.ค่ายนวมินทราชินี : รายงานผล ระดับความสำเร็จการขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการพยาธิ หน่วยสายแพทย์ ทบ.
 • #11 ต.ค. 2566 15:55 รพ.ค่ายนวมินทราชินี : รายงานผล ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่ได้รับการอบรมตามเกณฑ์
 • #11 ต.ค. 2566 15:43 รพ.ค่ายนวมินทราชินี : รายงานผล ร้อยละของจำนวนนวัตกรรมของหน่วยสายแพทย์ ทบ. ที่อยู่ในระบบ V-Share
 • #11 ต.ค. 2566 15:34 รพ.ค่ายนวมินทราชินี : รายงานผล ระดับความสำเร็จการจัดการข้อร้องเรียน
 • #11 ต.ค. 2566 14:44 รพ.ค่ายนวมินทราชินี : รายงานผล ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ รพ.ทบ.
 • #11 ต.ค. 2566 14:42 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร : รายงานผล ร้อยละของจำนวนนวัตกรรมของหน่วยสายแพทย์ ทบ. ที่อยู่ในระบบ V-Share
 • #11 ต.ค. 2566 11:09 รพ.ค่ายสุรนารี : รายงานผล ร้อยละของกำลังพลที่มีความเสี่ยงจากการคัดกรองสุขภาวะทางจิตใจได้รับการติดตามประเมินซ้ำ
 • #11 ต.ค. 2566 11:05 รพ.ค่ายสุรนารี : รายงานผล ร้อยละของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ได้รับการทำ EKG ภายใน 10 นาที
 • #11 ต.ค. 2566 11:02 รร.สร.พบ. : รายงานผล ร้อยละของกำลังพลกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านหลักสูตร