ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก พ.ศ. 2566 - 2570

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแพทย์ทหารระดับชั้นนำในภูมภาค ที่เป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพและประชาชน


ประเด็นยุทธศาสตร์
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
เป็นเลิศด้านการบริการแพทย์ในที่ตั้ง
เป็นเลิศด้านการบริการแพทย์ในสนาม
มิติประสิทธิผล
มิติด้านคุณภาพ
มิติประสิทธิภาพ
มิติพัฒนาองค์กร