ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก


ประเด็นยุทธศาสตร์
เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง
เป็นเลิศด้าน
การบริการแพทย์ในที่ตั้ง
เป็นเลิศด้าน
การบริการแพทย์ในสนาม
มีบทบาทนำด้านการบริการทหาร
ในภูมิภาค
มิติประสิทธิผล
มิติด้านคุณภาพ
มิติประสิทธิภาพ
มิติพัฒนาองค์กร