ยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก พ.ศ. 2560 - 2564

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรด้านการแพทย์ทหาร ที่เป็นที่เชื่อมั่นของกองทัพ ประชาชน และภูมิภาค


ประเด็นยุทธศาสตร์
เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง
เป็นเลิศด้าน
การบริการแพทย์ในที่ตั้ง
เป็นเลิศด้าน
การบริการแพทย์ในสนาม
มีบทบาทนำด้านการบริการทหาร
ในภูมิภาค
มิติประสิทธิผล
มิติด้านคุณภาพ
มิติประสิทธิภาพ
มิติพัฒนาองค์กร