พบ. อยู่ระหว่างจัดทำและขออนุมัติ แผนแม่บทการพัฒนาหน่วย/เหล่า ทหารแพทย์ ปี 66-70