เป้าประสงค์ : การสนับสนุน ด้านการแพทย์ทหาร ประสบความสำเร็จ


ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
100
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
5
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
60 80
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
100 100
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
ตอบสนองภารกิจของ ทบ.
1203 โครงการบูรณาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์
แผนพัฒนาฯ 3/15
1221 โครงการเตรียมความพร้อม การฝึก กฝร.ทม.รอ.
1222 โครงการบูรณาการการแพทย์และทันตกรรม ในพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ความมั่นคง
1220 โครงการสนับสนุนด้านการแพทย์ ในกิจกรรมสำคัญ
1223 โครงการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
1224 โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพยุวชน
1225 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขสภาวะทางจิต
1226 โครงการจิตอาสาพระราชทาน มิติสุขภาพ จชต.
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ
แผนพัฒนาฯ 4/3
1214 โครงการความร่วมมือและสนับสนุนมิตรประเทศ
แผนพัฒนาฯ 4/4
โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า12)
1202 โครงการบริการแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่ขาดแคลน สนับสนุน จชต.
1204 โครงการทันตกรรมเฉพาะทางเพื่อประชาชนใน จชต.
1201 โครงการสนับสนุนบริการแพทย์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (สิ้นสุดปี 61)
1218 โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจ และ ป้องกันภาวะการป่วยทางจิตใจจากการประสบเหตุรุนแรง (สิ้นสุดปี 61)
1219 โครงการพัฒนาบริการทันตกรรม สำหรับกำลังพล จชต. (สิ้นสุดปี 61)
1205 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ (ไม่ดำเนินการ)
แผนพัฒนาฯ 4/2
1210 โครงการฝึกผสม
โครงการเสนอ ปี 63 (เป้า 12)