เป้าประสงค์ : หน่วยแพทย์กองทัพบกมีความพร้อมต่อการสนับสนุนภารกิจ


ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 30
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 40
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 50
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
พัฒนาศักยภาพของหน่วยแพทย์
แผนพัฒนาฯ 3/2
1106 โครงการพัฒนาหน่วยเสนารักษ์สนาม
1130 โครงการพัฒนาการส่งกลับทางอากาศทางการแพทย์ชั้นต้น
แผนพัฒนาฯ 3/5
1127 โครงการพัฒนาความพร้อมรบด้านกำลังพลในเชิงคุณภาพ
แผนพัฒนาฯ 3/7
1117 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการส่งกลับสายแพทย์ทางยุทธวิธี
แผนพัฒนาฯ 3/8
1110 โครงการจัดตั้งชุดพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (ทันตกรรม)
1132 โครงการจัดตั้งชุดแพทย์เฉพาะกิจ หน่วยสายแพทย์ ทบ.
แผนพัฒนาฯ 3/9
1125 โครงการพัฒนาชุดครูฝึก พบ. หลักสูตร TCCC M-MERT PKOs SMOT
แผนพัฒนาฯ 3/15
1126 โครงการสนับสนุนการฝึกร่วม การฝึกผสม
แผนพัฒนาฯ 3/16
1129 แผนงานพัฒนาแผนทางการแพทย์
เตรียมความพร้อมของหน่วยสายแพทย์สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศฯ
แผนพัฒนาฯ 3/11
1109 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ กำลังพลเหล่าแพทย์
โครงการเสนอปี 63 (เป้า11)
1131 โครงการการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร เรื่องการเฝ้าระวังควบคุมป้องและสอบสวนโรคตามแนวทางด้านระบาดวิทยา ของ รพ.ทบ.
โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ (เป้า 11)
แผนพัฒนาฯ 3/16
1118 โครงการปรับปรุงหลักสูตรผู้ทำการในอากาศสายแพทย์
แผนพัฒนาฯ 3/8
1112 โครงการจัดการหลักสูตรการแพทย์สนับสนุน MOOTW
แผนพัฒนาฯ 3/13
1128 โครงการพัฒนามาตรฐานนายสิบเสนารักษ์และทหารกองประจำการเหล่า พ. (0507)(เลื่อนจาก ปี 62)
โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า11)
1107 โครงการเตรียมความพร้อม รพ.ทบ. ด้านบริการแพทย์แก่บุคคลสำคัญ ประเทศสมาชิก (ไม่ดำเนินการ)
แผนพัฒนาฯ 3/1
1116 โครงการจัดตั้ง พัน สร.ทบ.
แผนพัฒนาฯ 3/8
1102 โครงการจัดตั้งชุดแพทย์เผชิญเหตุฯ (MERT)
1103 โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษทางการแพทย์ฯ (SMOT)
1119 โครงการตั้ง ทก.ชุดแพทย์สนาม ทบ. (MCP)
1120 โครงการจัดตั้งชุดประเมินสถานการณ์ทางการแพทย์ ทบ. (AMMAT)
1121 ชุดแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (A-EMS)
1122 ชุดแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (B-EMS)
1123 โครงการจัดตั้งชุดเวชกรรมป้องกันสนาม ทบ.(FPMT)
1124 โครงการจัดตั้งชุดสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ทบ.(SRRT)
1101 โครงการเตรียมความพร้อมชุด รพ.สนาม ทบ.(UN Field Hospital)
1113 โครงการพัฒนามาตรฐานพลทหารกองประจำการเหล่าทหาร พ. EMT/B-TCCC
แผนพัฒนาฯ 3/12
1115 โครงการศึกษานำร่องสำหรับการฝึกก่อนปฏิบัติหน้าที่การรักษาสันติภาพ