เป้าประสงค์ : กำลังพล ที่ปฏิบัติราชการสนาม มีสมรรถภาพสูง


ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ร้อยละ 5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ร้อยละ 10
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 15
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 10
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 15
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 10
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแก่กำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม อย่างต่อเนื่อง
1008 โครงการพัฒนาทักษะการช่วยชีวิตทางยุทธวิธีให้กองกำลังพลทหารบกใน จชต.
1009 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในมิติสุขภาพช่องปาก กำลังพล จชต.
มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันให้พร้อม ต่อการปฏิบัติการในสนาม
1007 โครงการบูรณาการกำจัดโรคมาลาเรีย และโรคระบาดใหม่
โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า10)
1002 โครงการศึกษาแนวทางการดูแลกำลังที่ปฏิบัติราชการสนามอย่างครอบคลุม (สิ้นสุดปี 61)
1004 โครงการส่งเสริมสุขภาพกำลังพลปฏิบัติราชการสนามในต่างประเทศ (ไม่ดำเนินการ)
1005 โครงการเสริมสร้างความพร้อมต่อสู้โรคไข้มาลาเรียสำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามในพื้นที่ระบาดตามแนวชายแดน
1006 โครงการบูรณาการ การลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์
แผนพัฒนาฯ 3/6
1001 โครงการจิตเวชทหารสู่การประยุกต์ใช้
1003 โครงการทหารไทยปลอดโรค ปลอดภัย ในสนาม
แผนพัฒนาฯ 2/4
1010 โครงการศึกษาแนวทางการประเมินและการพัฒนาสมรรถภาพกำลังพล (Smart Soldier) เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการสนาม
ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพของกำลังพล ทบ.