เป้าประสงค์ : กำลังพล และครอบครัว มีสุขภาพดี


ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ร้อยละ 5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
-2.19
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ร้อยละ 7
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
-2.44
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ร้อยละ 10
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : 0
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
0
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 0
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
0
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 0
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
0
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 0
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
2.7
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
12.1
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 30
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
28.88
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 27.5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
26.63
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 25
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
29.09
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ไม่เกินร้อยละ 22.5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
29.13
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ร้อยละ60
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
72.15
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ร้อยละ65
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
36.5
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ร้อยละ70
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน
0901 โครงการสื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
0924 โครงการ สร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพบก AHP (Army Health Promotion)
0926 โครงการพัฒนาต้นแบบการบริการปฐมภูมิในชุมชนทหาร
การส่งเสริมการฝึกที่ปลอดภัย
0914 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันเฝ้าระวังและรักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากความร้อนฯ
0919 โครงการประกวดผลงานการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนฯ (OHOP)
0923 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน (Heat Stroke Amed)
โครงการเสนอปี 63 (เป้า9)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเวชกรรมป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพในการดูแลสุขภาพทหารใหม่แบบบูรณาการ
โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ (เป้า 9)
0917 โครงการงานวิจัย ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ (เลื่อนจาก ปี 63)
โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า9)
0925 โครงการวิจัย เรื่อง แบบจำลองทางสถิติในการทำนายการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารกองประจำการ
0903 โครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพบกเพื่อแก้ไขป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0906 โครงการป้องกันการเกิดบุตรพิการรายใหม่ ใน ทบ.
0907 โครงการเยี่ยมติดตามให้ความช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลพิการทุพพลภาพฯ (พักการดำเนินการ)
0902 โครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก รพ.ทบ.
0911 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพกำลังพล ทบ. ?ArmyHIS? (ArmyHealthDsys) (สิ้นสุดปี 61)
0910 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพล ทบ. (สิ้นสุดปี 61)
0918 การอบรมนายสิบพยาบาลด้านการดูแลทหารกองประจำการในการฝึกทหารใหม่ แบบการเรียนระบบทางไกล
0908 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัวทหารสดใสห่างไกลความพิการ
0905 โครงการสำรวจภาวะเด็กอ้วนในเด็กปฐมวัย (ไม่ดำเนินการ)
0915 โครงการนักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดนปลอดภัยจากการฝึก
0909 โครงการสำรวจข้อมูลสุขภาพกำลังพลและครอบครัวในหน่วยระดับกองพัน ทบ. (ไม่ดำเนินการ)
0913 โครงการการติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรที่มีความต้องการพิเศษ (สิ้นสุดปี 61)
0920 โครงการพัฒนาเครือข่ายต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวกำลังพล ทบ. เพื่อลดความเสียงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ไม่ดำเนินการ)
0921 การพัฒนารูปแบบการประเมินและเฝ้าระวังดัชนีความร้อนในพื้นที่การฝึกทหารใหม่ โดยใช้ระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
0922 โครงการส่งเสริมการพัฒนา ระบบการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึก และหน่วยสายแพทย์ ทบ. (Heat Stroke Forum)
แผนพัฒนาฯ 2/5
0916 โครงการนิรภัยการฝึก
การให้ความสำคัญแก่กำลังพลและครอบครัวเฉพาะกลุ่ม