เป้าประสงค์ : มีองค์ความรู้ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ


ปีงบประมาณ 2570
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2569
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2568
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2567
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2570
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2569
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2568
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2567
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
ปรับเปลี่ยนความรู้ซ่อนเร้น (tacit) ให้เป็นความรู้ชัดแจ้ง (explicit)
0401 โครงการพัฒนาตำรา คู่มือ หลักนิยม ด้านเสนารักษ์สนาม
0402 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ หน่วยสายแพทย์ ทบ.
ส่งเสริมการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ เครือข่ายวิชาชีพ
0403 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายวิชาชีพกำลังพลเหล่าแพทย์
ปรับปรุงองค์ความรู้ให้มีความทันสมัย
ใช้การศึกษาวิจัยเป็นเครื่อง มือในการพัฒนาองค์ความรู้