เป้าประสงค์ : ประเทศสมาชิกอาเซียน พึงพอใจต่อการสนับสนุน ด้านการแพทย์ทหารของไทย


ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
89.63
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ร้อยละ 85
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ร้อยละ 90
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ร้อยละ 95
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
มุ่งเน้นการประสานงานอย่างใกล้ชิด
0703 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ (เป้า7)
0701 โครงการประชุมประจำปี ผู้บริหาร (BoD)
0702 โครงการประชุมประจำปี ผู้ประสานงาน (LO)