เป้าประสงค์ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ


ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : 80
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
91.28
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 90
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
94.29
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ร้อยละ 90
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
92.96
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ร้อยละ 95
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
77.48
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
89.44
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ร้อยละ 85
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
90.05
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ร้อยละ 90
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
89.57
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ร้อยละ 95
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
89.51
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : 80
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
89.76
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 90
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
91.48
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ร้อยละ 90
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
91.54
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ร้อยละ 95
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
90.87
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
93.63
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ร้อยละ 85
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
94.94
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ร้อยละ 90
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
96.12
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ร้อยละ 95
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
65 65
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ร้อยละ 85
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
85.1
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ร้อยละ 90
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
61.06
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : 80
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
94.31
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
มุ่งเน้นการบริการที่เน้นให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
0604 โครงการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ (Supreme Service)
0603 โครงการพัฒนาการจัดการข้อร้องเรียน หน่วยสายแพทยส์ ทบ.
0607 โครงการพัฒนาการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการแพทย์ในสนาม
ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อหน่วยแพทย์ทหาร
0605 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ์
0608 โครงการพัฒนาบริการข้อมูลข่าวสาร และประเมินความเชื่อมั่นของประชาชน
โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ (เป้า 6)
0606 โครงการพัฒนาระบบการเผยแพร่กิจการสายแพทย์ทหารบก (เลื่อนจากปี 62)
โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า6)
0601 โครงการช่องทางพิเศษการใช้บริการ รพ.ทบ. (ไม่ดำเนินการ)
0602 โครงการลดขั้นตอน/ระยะเวลารอคอย รพ.ทบ. (ไม่ดำเนินการ)