เป้าประสงค์ : มีความเป็น Smart Organization


ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 50
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 75
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
71.42
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ร้อยละ 50
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : 70
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
78.38
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 80
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
76.6
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 85
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
72.34
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 90
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 30
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
38
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 50
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
37.8
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 70
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อภารกิจและองค์ความรู้
แผนพัฒนาฯ 1/8
0102 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามแผนแม่บทสารสนเทศ พบ.
0128 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการ หน่วยสายแพทย์
0101 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กก่อนวัยเรียน หญิงก่อนตั้งครรภ์ และผู้พิการ
0135 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพกำลังพลและครอบครัว
0133 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกำลังพล หน่วยสายแพทย์ ทบ.
0136 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลคลังยาและเวชภัณฑ์
ทดสอบโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
0115 โครงการรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น
แผนพัฒนาฯ 1/6
0120 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้หน่วยสายแพทย์ ทบ.
แผนพัฒนาฯ 3/5
0111 โครงการพัฒนาระบบ ชกท. กำลังพลเหล่าแพทย์
สร้างกฎระเบียบและธรรมาภิบาล
แผนพัฒนาฯ 1/10
0114 โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม
0129 โครงการพัฒนาการจัดทำบัญชีเงินรายรับ สถานพยาบาล ทบ.
มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างและสภาพแวดล้อมฯ
0117 โครงการ Smart Headquarter ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่
0125 โครงการที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ตามมาตรฐานอาชีวะเวชกรรม
0132 โครงการ Smart Headquarter ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพห้องประชุม
แผนพัฒนาฯ 1/8
0134 โครงการจัดทำห้องติดตามสถานการณ์
โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ (เป้า 1)
แผนพัฒนาฯ 1/5
0122 แผนงานพัฒนาระบบจัดการกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ (เริ่มปี 63)
แผนพัฒนาฯ 3/17
0124 แผนงานจัดเตรียมความพร้อมเพื่อการระดมสรรพกำลังด้านการแพทย์ (เริ่มปี 63)
แผนพัฒนาฯ 3/4
0123 โครงการตามแผนงานพัฒนาความเป็นทหารอาชีพ (เลื่อนจากปี 62)
0131 โครงการ Smart office
โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า1)
0109 โครงการจัดทำและติดตามแผนแม่บทแห่งการเรียนรู้
0110 โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
0106 โครงการระบบติดตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ ศพม. (ไม่ดำเนินการ)
0119 โครงการที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
0105 โครงการบูรณาการการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร ศพม. และ นขต.ศพม. (ไม่ดำเนินการ)
0130 โครงการอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
0107 โครงการประชุมทางไกล
0127 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพฤติกรรมวินัย 5 ประการ
0118 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล พบ. (ไม่ดำเนินการ)