เป้าประสงค์ : มีธรรมาภิบาลและ ความรับผิดชอบต่อสังคม


ปีงบประมาณ 2570
เป้าหมาย : 10
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2569
เป้าหมาย : 10
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2568
เป้าหมาย : 10
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2567
เป้าหมาย : 10
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย : 10
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2570
เป้าหมาย : ไม่เกิน 3 เรื่อง
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2569
เป้าหมาย : ไม่เกิน 3 เรื่อง
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2568
เป้าหมาย : ไม่เกิน 3 เรื่อง
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2567
เป้าหมาย : ไม่เกิน 3 เรื่อง
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย : ไม่เกิน 3 เรื่อง
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องในการบริหาร การปฏิบัติหน้าที่
ส่งเสริมการประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ของหน่วย
มุ่งบริหารความเสี่ยง และการจัดการผลกระทบเชิงลบ
0101 โครงการศึกษามาตรฐานด้านธรรมาภิบาลจากหน่วยงานภายนอก
0102 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน