เป้าประสงค์ : มีการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจ


ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
423
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 600
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
612
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 800
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
994
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 1000
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
5
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 10
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
10
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 15
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรม
0201 โครงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการวิจัย
พัฒนาหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
0211 โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและขยายผลนวัตกรรม (V-Share)
ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย
0206 โครงการส่งเสริม R2R ทางทันตกรรม
แผนพัฒนาฯ 1/9
0207 โครงการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ (เป้า 2)
0210 โครงการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย กรมแพทย์ทหารบก (เลื่อนจากปี 62)
โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า2)
0203 โครงการพัฒนาระบบการจัดการงานพิจารณาโครงการวิจัย พบ.
0204 โครงการส่งเสริมการวิจัย/นวัตกรรม และ R2R ทางการแพทย์
0202 โครงการมหกรรมวิจัยราชวิถี - โยธี - 4 เหล่า (สิ้นสุดปี 61)
0205 โครงการพัฒนาการทำงานด้วยหลักวิจัย รร.สร.พบ. (สิ้นสุดปี 61)
0208 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ วพบ.
0209 โครงการพัฒนาระบบงานวิจัยด้านการแพทย์ ทบ. (ศพม.)
ส่งเสริมแนวคิดการวิจัยและนวัตกรรมแบบครบวงจร