เป้าประสงค์ : กระบวนการ บริการแพทย์ในสนาม มีมาตรฐานในระดับสากล


ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : 50%
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
34.1 58.3 60.12 95
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 92
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
30 40 83.33 83.33
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
60 60 80 100
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
20 20
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 36
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 92
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : 1
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
3
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 3
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 4
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
1
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 6
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : ระดับ 2
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
2
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ระดับ 3
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ระดับ 4
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
1
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ระดับ 5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
100
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ร้อยละ 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน