เป้าประสงค์ : กระบวนการ บริการแพทย์ในที่ตั้ง มีมาตรฐานขั้นสูง


ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 70
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
69.48
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 80
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 90
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
พัฒนากระบวนการบริการแพทย์ตามบริบท รพ.ทบ. แต่ละระดับ
แผนพัฒนาฯ 2/2
0401 โครงการพัฒนากระบวนการสำคัญด้านการรักษาพยาบาลตามบริบท รพ.ทบ.
ส่งเสริมการมีศูนย์ความเป็นเลิศตามบริบทของหน่วย
แผนพัฒนาฯ 2/2
0403 โครงการส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์/ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง
โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ (เป้า 4)
แผนพัฒนาฯ 2/6
0408 แผนงานปรับปรุงแนวทางจัดหายุทโธปกรณ์และ สป.สายแพทย์ (เริ่มปี 63)
โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า4)
0404 โครงการส่งเสริมการวิเคราะห์ระบบงานและการปรับปรุงกระบวนการ (สิ้นสุดปี 61)
0405 โครงการศึกษาต่อเนื่องทางทันตกรรม (สิ้นสุดปี 61)
0406 โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในหน่วยทหาร (สิ้นสุดปี 61)
0409 โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน เครือข่าย รพ.ทบ.
0402 โครงการ Stroke Fastrack (ไม่ดำเนินการ)