เป้าประสงค์ : มีระบบบริหาร ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์


ปีงบประมาณ 2570
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2569
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2568
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2567
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2570
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2569
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2568
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2567
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2570
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2569
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2568
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2567
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
ส่งเสริมนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
0506 โครงการรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น
0507 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง
ใช้แผนปฏิบัติการ (action plan) เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด กำกับติดตาม และประเมินผล
0504 โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พบ. ปี 66-70
0505 โครงการปรับปรุงระบบติดตามความก้าวหน้า (วอร์รูม) ยุทธศาสตร์ พบ.
มุ่งพัฒนาระบบการให้ บริการแบบเป็นพื้นที่ (Area Medical)
0503 โครงการพัฒนาการประสานงานและให้ข้อเสนอแนะแก่ นขต.ศพม.
ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราหน่วยสายแพทย์ ให้สอดคล้องกับภารกิจ
0501 แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง พบ. และหน่วยขึ้นตรง
0502 แผนงานการแปรสภาพศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
0508 โครงการพัฒนาฝ่ายอำนวยการ หน่วยสายแพทย์ของ ทบ.