เป้าประสงค์ : กระบวนการ บริหารจัดการ มีมาตรฐานขั้นสูง


ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : ร้อยละ 82.5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
80.93
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ร้อยละ 85
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
70
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ร้อยละ 87.5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ร้อยละ 90
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 60
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 80
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ร้อยละ 5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ร้อยละ 10
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ร้อยละ 15
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
96.12
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
95.87
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 96
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
94.04
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 97
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
96.85
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 98
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ร้อยละ 40
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : ร้อยละ 60
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : ร้อยละ 80
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
มุ่งเน้นกระบวนการสำคัญ ด้านการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาฯ 1/1
0309 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง พบ. และหน่วยขึ้นตรง
แผนพัฒนาฯ 2/1
0312 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง รพ.ทบ.
แผนพัฒนาฯ 2/7
0302 โครงการจัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
แผนพัฒนาฯ 3/3
0314 โครงการพัฒนาความพร้อมรบด้านกำลังพลในเชิงปริมาณ
0308 โครงการปรับปรุงระบบติดตามความก้าวหน้า (วอร์รูม) ยุทธศาสตร์ พบ.
0307 โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ พบ. 60-64
0315 โครงการปรับโครงสร้างศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน และจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ
0328 โครงการพัฒนาระบบราชการ ตามกรอบ PMQA ทบ. ภาพรวม
0331 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการอำนวยการ ศพม.
0332 โครงการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
0329 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาสำคัญด้านการบริหารหน่วยสายแพทย์
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์แบบเป็นพื้นที่(AMS)
แผนพัฒนาฯ 3/14
0305 โครงการพัฒนาระบบอำนวยการตามกรอบ AMS
พัฒนาระบบควบคุม สป.สาย พ.
0321 โครงการปรับปรุงแนวทางการสนับสนุน สป.สาย แพทย์ แบบเป็นพื้นที่
0322 โครงการจัดการสินทรัพย์ภายใต้ศูนย์ต้นทุน พบ.
ปรับปรุงแนวทางการจัดหา สป.สาย พ.
แผนพัฒนาฯ 1/8
0323 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารพัสดุ พบ.
แผนพัฒนาฯ 2/6
0324 โครงการพัฒนาการจัดหายุทโธปกรณ์ และ สป.สายแพทย์
พัฒนาระบบการซ่อมบำรุง สป. สาย พ.
0325 โครงการปรับปรุงแนวทางการซ่อมบำรุง สป.สาย พ.
โครงการเสนอ ปี 63 (เป้า 3)
โครงการติดตามความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ ศพม. 60 - 64
โครงการที่ไม่ดำเนินการต่อ(เป้า3)
0311 โครงการแผนพัฒนาโครงสร้างการจัด รร.สร.พบ.
0317 โครงการพัฒนาระบบค้นหาคุณลักษณะเฉพาะ
0306 โครงการบูรณาการงานทันตกรรมตามกรอบ AMS (สิ้นสุดปี 61)
0320 โครงการปรับปรุงข้อมูลสถานภาพ สป. สาย พ.
0303 โครงการพัฒนาบริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารบก
0316 โครงการ 1 ปี ยุทธศาสตร์ พบ. 60-64 (สิ้นสุดปี 61)
0330 โครงการจัดสัมมนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารหน่วยงานใน ศพม. และ นขต.
0313 แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพด้านการแพทย์เชิงยุทธวิธี ทบ. (ไม่ดำเนินการ)
0318 โครงการอบรมฝ่ายอำนวยการหน่วยสายแพทย์ ทบ. (ไม่ดำเนินการ)
แผนพัฒนาฯ 1/4
0326 โครงการตามแผนพัฒนาระบบปฏิบัติการภายใน บก.พบ.
แผนพัฒนาฯ 1/2
0310 โครงการแผนพัฒนาโครงสร้างการจัด ศพม.
โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ (เป้า 3)