เป้าประสงค์ : ได้รับการยอมรับ จากภายนอก


ปีงบประมาณ 2570
เป้าหมาย : 25 ผลงาน
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2569
เป้าหมาย : 25 ผลงาน
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2568
เป้าหมาย : 25 ผลงาน
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2567
เป้าหมาย : 25 ผลงาน
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2566
เป้าหมาย : 25 ผลงาน
12 เดือน 9 เดือน 6 เดือน 3 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
มุ่งส่งเสริมการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลในระดับประเทศและนานาชาติ
1101 โครงการส่งเสริมการขอรับรางวัลเลิศรัฐ
พัฒนารูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์
1102 โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์