เป้าประสงค์ : กรมแพทย์ทหารบกและหน่วยแพทย์กองทัพบกได้รับการรับรององค์กรสมรรถนะสูง


ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 80
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
25
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 90
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 100
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
5
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 5
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2561
เป้าหมาย : ์N/A
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : 1
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
3
ปีงบประมาณ 2563
เป้าหมาย : 2
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
เป้าหมาย : 3
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
ส่งเสริมการได้รับรางวัล และการรับรองมาตรฐาน ของหน่วยสายแพทย์ กำลังพลเหล่า พ.
แผนพัฒนาฯ 1/10
0802 โครงการส่งเสริมการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA)
0803 โครงการส่งเสริมการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการพยาธิISO 15189
0804 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (EdPex) วพม.
0805 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษา วพบ.ตามเกณฑ์ EdPex
0807 โครงการส่งเสริมการขอรับรางวัลเลิศรัฐ หน่วยสายแพทย์ ทบ.
0811 โครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม รพ.ทบ.สู่การรับรองมาตรฐาน TDCA
0812 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ สวพท. ตามมาตรฐาน ISO 17025
โครงการที่ไม่ดำเนินการ
0801 โครงการพัฒนากรมแพทย์ทหารบกเพื่อการรับรองการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามกรอบ PMQA (ไม่ดำเนินการ)
0809 โครงการสมัครขอรับรางวัล ASPIRE AWARD จาก AMEE
0808 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ WFME
0810 โครงการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของวพม. (รวมกับ0804)
โครงการเสนอปี63 (เป้า 8)